Par mums

Sociālais uzņēmums SIA Izglitibas atbalsta birojs” (IAB) dibināts ar mērķi veicināt izglītību, sekmējot mācīšanās atbalsta nodrošināšanu ikvienam mūža garumā, lai sasniegtu personības attīstības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķus, radot ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.

Uzņēmums ir apzinājis vairākas sociālas problēmas, kuru risināšana var sniegt savu ieguldījumu:

  • Izglītības procesa atbilstība izglītojamo spējām un attīstības tempam, kā rezultātā vērojams izglītojamo ar mācīšanās grūtībām un arī priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaita pieaugums, kā arī mācību motivācijas un sasniegumu pazemināšanās, īpaši eksaktajos mācību priekšmetos (piemēra, matemātikā) u.c.
  • Atbalsta pakalpojumu trūkums vecākiem, īpaši pilna laika strādājošiem, kā rezultātā pieaug bez uzraudzības un vecāku uzmanības atstāto bērnu skaits, u.c.

Tāpēc galvenais uzņēmējdarbības virziens ir izglītības atbalsta pakalpojumu sniegšana izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, emocionāliem un uzvedības traucējumiem un bez uzraudzības atstātiem un bez vecāku uzmanības bērniem, kā arī mūža atbalsts personības attīstībai, nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai.